diumenge, 20 de gener de 2013

En cada barri, centre d’estudis i de treball. Joventut Comunista!Els Col·lectius de Joves Comunistes comencem el nostre procés cap al VIII Congrés, que celebrarem els dies 23, 24 i 25 març de 2013.

El Congrés té el repte de que tota la militància de la nostra organització reflexione sobre el paper que ha de jugar la joventut comunista en el marc de la crisi estructural del capitalisme. Fa tan sols 1 any, el PCPE va definir en el seu IX Congrés al capitalisme com un sistema agònic, en que l'esgotament de les relacions de producció ens situava a la classe obrera i la joventut d'extracció popular davant un capitalisme tendent a la reacció en tots els àmbits: les seves sortides a la crisi són més explotació (reformes laborals, carestia de la vida, etc.), més retallades i privatitzacions i la conquesta de nous mercats a través de la guerra imperialista. Aquestes necessitats econòmiques es reflecteixen en altres àmbits de la vida social, com un exercici més brutal de la dictadura del capital (retallades de drets, criminalització), l'increment de l'opressió contra determinades capes socials (feminització de la pobresa) o la destrucció del medi ambient. 

La única eixida favorable a les majories socials passa per la superació del capitalisme i la construcció del socialisme: ni hi ha la possibilitat ni vam creiem la ficció de vies intermèdies o reformistes. 

Per tant, el nostre rol és organitzar a la joventut per a la lluita per una sortida classista a la crisi capitalista. Això exigeix ​​continuar amb la construcció de la joventut comunista en una nova fase, després del gran creixement numèric i qualitatiu de l'últim període, convertint-nos en el major pol organitzat de joves leninistes -no només a través de la nostra extensió, sinó de diversos processos d'unitat amb altres destacaments com la UJC-M, UP o la JCA. 


Una de les vies que analitzarem és la sectorialització: estructurar les cèl·lules de la joventut comunista en funció dels centres de treball i estudi en què està la joventut, així com als barris. Això és una condició necessària per avançar en la nostra estratègia: una presència molt més propera dels joves comunistes, de manera que puguem enllaçar les lluites i realitats concretes amb l'estratègia general.

Dinamitzar les nostres cèl·lules, millorar l'agitació i propaganda, assumir el repte de formar un creixent nombre de joves en el marxisme-leninisme i millorar el funcionament dels nostres òrgans són, entre d'altres, alguns dels elements interns a valorar al Congrés.


Però, sens dubte, el més important és com organitzar la lluita de la joventut pels nostres propis interessos, fonamentalment en el front obrer, l'estudiantil i a nivell de barri. Considerem que en la intervenció de masses es decidirà el futur del projecte comunista a l'Estat Espanyol i, per tant, aquesta serà la part fonamental sobre la qual debatrem. Aspirem a unes tesis que, aprofundint sobre els aspectes assenyalats, alhora siguin prou curtes com perquè siguin manejables i clares. Busquem un debat en el qual cadascuna de les nostres cèl·lules siguin protagonistes del Congrés, i no únicament la direcció.

D'aquesta manera, tota l'organització donarà un pas endavant davant un Congrés històric, que ens posarà en el camí de construir la jove guàrdia que a Espanya forjarà el futur.

En cada barrio, centro de estudios y de trabajo. ¡Juventud Comunista!Los Colectivos de Jóvenes Comunistas comenzamos nuestro proceso hacia el VIII Congreso, que celebraremos los días 23, 24 y 25 de marzo de 2013.

El Congreso tiene el reto de que toda la militancia de nuestra organización reflexione sobre el papel que tiene que jugar la juventud comunista en el marco de la crisis estructural del capitalismo. Hace tan sólo 1 año, el PCPE definió en su IX Congreso al capitalismo como un sistema agónico, en que el agotamiento de las relaciones de producción nos situaba a la clase obrera y la juventud de extracción popular ante un capitalismo tendente a la reacción en todos los ámbitos: sus salidas a la crisis son más explotación (reformas laborales, carestía de la vida, etc.), más recortes y privatizaciones y la conquista de nuevos mercados a través de la guerra imperialista. Estas necesidades económicas se reflejan en otros ámbitos de la vida social, como un ejercicio más brutal de la dictadura del capital (recortes de derechos, criminalización), el incremento de la opresión contra determinadas capas sociales (feminización de la pobreza) o la destrucción del medio ambiente.


La única salida favorable a las mayorías sociales pasa por la superación del capitalismo y la construcción del socialismo: ni hay la posibilidad ni vamos a creemos la ficción de vías intermedias o reformistas. 


Por lo tanto, nuestro rol es organizar a la juventud para la lucha por una salida clasista a la crisis capitalista. Esto exige ​​continuar con la construcción de la juventud comunista en una nueva fase, después del gran crecimiento numérico y cualitativo del último periodo, convirtiéndonos en el mayor polo organizado de jóvenes leninistas -no sólo a través de nuestra extensión, sino de varios procesos de unidad con otros destacamentos como la UJC-M, UP o la JCA.

Una de las vías que analizaremos es la sectorialitzación: estructurar las células de la juventud comunista en función de los centros de trabajo y estudio en que está la juventud, así como a los barrios. Esto es una condición necesaria para avanzar en nuestra estrategia: una presencia mucho más cercana de los jóvenes comunistas, de forma que podamos enlazar las luchas y realidades concretas con la estrategia general.


Dinamizar nuestras células, mejorar la agitación y propaganda, asumir el reto de formar un creciente número de jóvenes en el marxismo-leninismo y mejorar el funcionamiento de nuestros órganos son, entre otros, algunos de los elementos internos a valorar en el Congreso.


Pero, sin duda, el más importante es cómo organizar la lucha de la juventud por nuestros propios intereses, fundamentalmente en el frente obrero, el estudiantil y a nivel de barrio. Consideramos que en la intervención de masas se decidirá el futuro del proyecto comunista al Estado Español y, por lo tanto, esta será la parte fundamental sobre la cual debatiremos. 


Aspiramos a unas tesis que, profundizando sobre los aspectos señalados, a la vez sean lo suficientemente cortas como para que sean manejables y claras. Buscamos un debate en el cual cada una de nuestras células sean protagonistas del Congreso, y no únicamente la dirección. 


De este modo, toda la organización dará un paso adelante ante un Congreso histórico, que nos pondrá en el camino de construir la joven guardia que en España forjará el futuro.