dissabte, 27 d’abril de 2013

Bloque IV del Plan Central de Formación de los CJC


http://www.marxist.com/images/stories/marx-engels.jpg
Da comienzo el Cuarto Bloque del Plan Central de Formación, que tratará el Materialismo Histórico y que consistirá en los materiales ya disponibles aquí y una serie de charlas que se darán simultáneamente en el conjunto del Estado.

Os dejamos con un interesante extracto de una de las obras a estudiar y que introduce a grandes rasgos la temática general del bloque:"Toda ciencia tiene su objeto propio de investigación. La Economía política, por ejemplo, estudia las leyes que rigen el desarrollo de las relaciones sociales de producción, es decir, de las relaciones económicas; la ciencia jurídica recae sobre el desarrollo de determinadas formas históricas del Estado y el derecho; la lingüística  estudia el lenguaje como fenómeno social específico, las leyes de su desarrollo, su función en la vida social,  etc. Pues bien, ¿cuál es el objeto sobre que versa el materialismo histórico? El materialismo histórico es la ciencia de las leyes generales que rigen el desarrollo de la sociedad.
 [...]

La solución científica a estos problemas la ofrece por vez primera el materialismo histórico, la teoría que señala el camino hacia el conocimiento de la historia de la sociedad como un proceso único regido por leyes, considerado en toda su multiformidad y en sus contradicciones, y que nos permite llegar a comprender certeramente el presente y a prever el futuro.El materialismo histórico constituye una teoría científica coherente y armónica, que explica el desarrollo de la sociedad, el paso de un régimen social a otro. Es, además, el único método científico, certero, para estudiar todos los fenómenos sociales y la historia de cada país de por sí y de los pueblos en su  conjunto."


 El Materialismo Histórico - Academia de Ciencias de la URSSSin teoría revolucionaria,
no hay práctica revolucionaria.                                            

dimarts, 16 d’abril de 2013

14 d'abril al País Valencià


València

València

Paterna

                                                                           Alcoi

                                                                             Castelló 

                                                                            Castelló

                                                                             Castelló
                                                                                     

dilluns, 1 d’abril de 2013

Per un professorat conseqüent al servei del poble i de la classe obrera.


                               Bernardo Pérez, mestre afusellat en la Guerra Civil

El PCPE i els CJC en el PV, davant la campanya llançada per NNGG del PP a Castelló contra el professorat, declara el següent:


1º. Aquesta campanya és una autèntica "caça de bruixes" contra el professorat de l'ensenyament públic, similar a la qual es dóna també contra el sindicalisme, la militància de les organitzacions obreres i d'esquerres, treballadors en vaga, etc. La campanya està dirigida en l'ombra per l'oligarquia a través d'institucions i organitzacions al seu servei, ja siga el FMI, la UE, el Consell d'Europa, la Conselleria d'Educació, la CEOE; en aquest cas les joventuts del PP són els seus executors. L'objectiu és sempre el mateix: criminalitzar i inculcar la por al treballador/a que lluite per evitar l'organització i l'avanç de la classe obrera. De fet, la campanya de les NNGG del PP es produeix en el moment en què a Castelló s'està produint una intensa repressió de la lluita obrera i popular, dirigida des de la Subdelegació del govern, amb nombrosos casos d'identificacions, multes, retencions i detencions de militants d'esquerres.
2º. Aquests fets demostren que la propaganda de la democràcia burgesa entorn de la llibertat d'expressió, i altres conceptes ideològics com la llibertat de reunió, no són més que "paper mullat", que queda a càrrec de l'empresa que és propietària del mitjà de comunicació i té un profund caràcter de classe. La classe obrera deixa de gaudir de llibertat d'expressió quan supera la línia que marca l'oligarquia i aquesta veu atacats els seus privilegis i suposats drets.
3º. Assignatures com ara la Religió, Educació per a la ciutadania, Empresa i iniciativa emprenedora (que es dóna en cicles i la LOMQE planteja que es done també en ESO), així com l'enfocament que es dóna a altres assignatures, fins i tot a les més aparentment neutres com les Matemàtiques, orientades cap a conceptes mercantils capitalistes (a vendre i comprar, propietat privada, flexibilitat, competitivitat, desregulació, consumisme, etc), són fets concrets de la propaganda ideològica capitalista que el sistema exerceix entre l'estudiantat diàriament. El projecte de LOMQE diu textualment: “l'empreniment i l'educació cívica i constitucional es treballaran en totes les matèries”. La idea és evitar que l'estudiantat adquirisca coneixements generals, humanistes, crítics, per poder interpretar el món i la societat en la qual viu i evitar que prenga consciència de la seua situació objectiva d'explotació o per exemple oblidar que hi ha exemples històrics reeixits de poder obrer i popular. L'objectiu és que l'alumnat aprenga exclusivament a "saber fer" i convertir l'escola pública en una "escola empresa" totalment al servei dels interessos dels empresaris, per formar mà d'obra acrítica i submissa; la FP dual i la LOMQE són exemples d'això.

4º. La Unió Europea és l'arrel d'aquesta campanya ideològica (ja en 1989 a través del lobby dels industrials europeus, ERT European Rodun Table, situaven molts d'aquests elements a les seues declaracions). La formació ideològica del sistema es projecta en totes les lleis educatives, hem passat de la formació de l'esperit nacional del franquisme a la formació de l'esperit empresarial com un dogma inalterable en la Història i com alguna cosa inalienable a l'ésser humà. El projecte educatiu de la UE és l'eix vertebrador de la campanya; professorat submís que es dedique a ensenyar el que requerisca l'empresa, alumnat centrat a adquirir els coneixements per ser mà d'obra tècnica, barata i precària, de les empreses. Cal atacar el seu projecte educatiu i les lleis de l'estat espanyol que ho faciliten.

5º. L'assetjament i la criminalització no poden fer renunciar al professorat a ser ensenyants, que aquesta campanya aconseguís això seria contrari a la labor docent i, per això, negatiu pedagògicament. Per tant, fem una crida al professorat a defensar el dret a una educació pública al servei del poble i la classe obrera. Aquest dret passa per ensenyar a l'alumnat els coneixements i l'anàlisi materialista suficient per poder interpretar la societat i el món. 
No a l'educació al servei del patró.
Per una educació pública al servei del poble i la classe obrera.
CJC i PCPE
País Valencià, març de 2013.

Por un profesorado consecuente al servicio del pueblo y de la clase obrera.
El PCPE y los CJC en el PV, ante la campaña lanzada por NNGG del PP en Castelló contra el profesorado, declara lo siguiente:
1º. Esta campaña es una auténtica "caza de brujas" contra el profesorado de la enseñanza pública, similar a la que se da también contra el sindicalismo, la militancia de las organizaciones obreras y de izquierdas, trabajadores en huelga, etc. La campaña está dirigida en la sombra por la oligarquía a través de instituciones y organizaciones a su servicio, ya sea el FMI, la UE, el Consejo de Europa, la Conselleria d'educació, la CEOE; en este caso las juventudes del PP son sus ejecutores. El objetivo es siempre el mismo: criminalizar e inculcar el miedo al trabajador/a que luche para evitar la organización y el avance de la clase obrera. De hecho, la campaña de las NNGG del PP se produce en el momento en que en Castelló se está produciendo una intensa represión de la lucha obrera y popular, dirigida desde la Subdelegación del gobierno, con numerosos casos de identificaciones, multas, retenciones y detenciones de militantes de izquierdas.
2º. Estos hechos demuestran que la propaganda de la democracia burguesa en torno a la libertad de expresión, y otros conceptos ideológicos como la libertad de reunión, no son más que "papel mojado", quedando a expensas de la empresa que es dueña del medio de comunicación y tiene un profundo carácter de clase. La clase obrera deja de gozar de libertad de expresión en cuanto supera la línea que marca la oligarquía y ve atacados sus privilegios y supuestos derechos.
3º. Asignaturas como Religión, Educación para la ciudadanía, Empresa e iniciativa emprendedora (que se da en ciclos y la LOMCE plantea que se de en ESO), así como el enfoque que se da a otras asignaturas, incluso a las más aparentemente neutras como las Matemáticas, orientadas hacia conceptos mercantiles capitalistas (a vender y comprar, propiedad privada, flexibilidad, competitividad, desregulación, consumismo, etc) son hechos concretos de la propaganda ideológica capitalista que el sistema ejerce entre el estudiantado a diario. El proyecto de LOMCE dice textualmente: “el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias”. La idea es evitar que el estudiantado adquiera conocimientos generales, humanistas, críticos, para poder interpretar el mundo y la sociedad en la que vive y evitar que tome conciencia de su situación objetiva de explotación o por ejemplo olvidar que hay ejemplos históricos exitosos de poder obrero y popular. El objetivo es que el alumnado aprenda exclusivamente a "saber hacer" y convertir la escuela pública en una "escuela empresa" totalmente al servicio de los intereses de los empresarios, para formar mano de obra acrítica y sumisa; la FP dual y la LOMCE son ejemplos de ello.
4º. La Unión Europea es la raíz de esta campaña ideológica (ya en 1989 a través del loby de los industriales europeos, ERT European Rodun Table, situaban muchos de estos elementos en sus declaraciones). La formación ideológica del sistema se proyecta en todas las leyes educativas, hemos pasado de la formación del espíritu nacional del franquismo a la formación del espíritu empresarial como un dogma inalterable en la Historia y como algo inalienable al ser humano. 
El proyecto educativo de la UE es el eje vertebrador de la campaña; profesorado sumiso que se dedique a enseñar lo que requiera la empresa, alumnado centrado en adquirir los conocimientos para ser mano de obra técnica barata y precaria de las empresas. Hay que atacar su proyecto educativo y las leyes del estado español que lo facilitan.

5º. El acoso y la criminalización no pueden hacer renunciar al profesorado a ser enseñantes, que esta campaña consiguiera eso sería contrario a la labor docente y, por ello, negativo pedagógicamente. Por tanto, hacemos un llamamiento al profesorado a defender el derecho a una educación pública al servicio del Pueblo y la clase obrera. Ese derecho pasa por enseñar al alumnado los conocimientos y análisis materialista suficiente para poder interpretar la sociedad y el mundo.
No a la educación al servicio del patrón.
Por una educación pública al servicio del pueblo y la clase obrera.
CJC y PCPE