dimarts, 1 de setembre de 2015

Els Col·lectius de Joves Comunistes del País Valencià al llarg d'aquest curs polític/Los Colectivos de Jóvenes Comunistas del País Valencià a lo largo de este curso político.

En l'últim ple del Comitè de País Valencià dels CJC, reunit a l'agost, s'ha valorat aquest curs polític com a positiu, amb un reforç de la Joventut Comunista al País Valencià a nivell intern i de cara a les masses, amb un cada vegada més gran nombre de quadres capaços de reforçar la nostra organicitat leninista com d'intervenir en les problemàtiques concretes de la joventut treballadora i d'extracció popular i amb més influència en les seues organitzacions de masses.

Però no podem quedar-nos ací, per això per al curs entrant ens hem proposat millorar encara més la nostra intervenció entre les masses juvenils, repte que hem de saber portar endavant sense dubte en un període de lluita ideològica davant l'oportunisme, que sedueix fàcilment amb les seues falses solucions a curt termini a gran part de la joventut d'extracció obrera i popular que viu en una situació límit. Lluita d'especial importància en el nostre territori, en el qual elements d'aquest nova socialdemocràcia es troben ara mateix en un gran nombre d'institucions, des d'ajuntaments al propi govern de la Generalitat, però també en fronts en els quals interactuem amb la nostra classe en la lluita diària, sobretot en l'àmbit del sindicalisme estudiantil.

Aquest curs entrant serà sens dubte un any en què la Joventut Comunista va tensar totes les seues forces, amb unes eleccions generals i al mateix temps processos congressuals i conferencials a tots els nivells. Amb tot això hem de ser capaços de renovar les nostres pròpies estructures organitzatives, atendre a la batalla electoral sota la direcció del PCPE i alhora no descuidar gens la nostra intervenció en els fronts en què les masses juvenils d'extracció obrera i popular intenten resoldre els problemes que com a classe l'afecten. Serà un any carregat de durs reptes a l'altura dels quals sabrem estar.

------------------------------------------

En el último pleno del Comité de País Valencià de los CJC , reunido en agosto, se ha valorado este curso político como positivo ,con un refuerzo de la Juventud Comunista en el País Valencià a nivel interno y de cara a las masas, con un cada vez mayor número de cuadros capaces de reforzar nuestra organicidad leninista como de intervenir en las problemáticas concretas de la juventud trabajadora y de extracción popular y con mayor influencia en sus organizaciones de masas.

Pero no podemos quedarnos ahí, por ello para el curso entrante nos hemos propuesto mejorar aun más nuestra intervención entre las masas  juveniles, reto que hemos de saber llevar adelante sin duda en un periodo de lucha ideológica frente al oportunismo , que seduce fácilmente con sus falsas soluciones cortoplacista a gran parte de la juventud de extracción obrera y popular que vive en una situación límite. Lucha de especial importancia en nuestro territorio, en el que elementos de este nueva socialdemocracia se encuentran ahora mismo en un gran número de instituciones, desde ayuntamientos al propio gobierno de la Generalitat, pero también en frentes en los que interactuamos con nuestra clase en la lucha diaria, sobre todo en el ámbito del sindicalismo estudiantil.

Este curso entrante  va a ser sin duda un año en que la Juventud Comunista va a tensar todas sus fuerzas, con unas elecciones generales y a su vez procesos congresuales y conferenciales a todos los niveles. Con todo ello hemos de ser capaces de renovar nuestras propias estructuras organizativas, atender a la contienda electoral bajo la dirección del PCPE y a su vez no descuidar ni un ápice nuestra intervención en los frentes en que las masas juveniles de extracción obrera y popular tratan de resolver los problemas que como clase le afectan. Será un año cargado de duros retos a cuya altura sabremos estar.