dimarts, 6 d’octubre de 2015

I CONFERÈNCIA DE LES COMARQUES DEL SUD DEL PAÍS VALENCIÀ

Fa uns dos anys es va plantejar per primera vegada la creació d'un comitè de caràcter intercomarcal a la província d'Alacant, però en aquell temps la realitat era ben diferent. Només existia militància a Alacant ciutat, a la Universitat i un nucli en el Mig Vinalopó, aquest últim va ser el que va fer plantejar-se aquesta necessitat.
Finalment es va analitzar que la realitat material era bastant pobra i que si es constituïa el comitè seria pràcticament el mateix que si es constituïa un a nivell de comarca de l'Alacantí. Per tant, País controlaria aquest nucli fins que es veiés necessari el comitè.

Què ha canviat doncs? Aquests dos últims anys la Joventut Comunista ha vingut creixent o naixent en algunes de les comarques d'Alacant, això es deu a diversos factors, analitzats en les tesis que es presentaran el dia 11 a Ibi, entre els quals podríem destacar el gran treball realitzat en la Universitat d'Alacant que ha comportat nous militants al Baix Segura o a la Marina. Però també són notables les característiques peculiars de la nostra província, sent la quarta província en nombre d'habitants, la capital és la desè-primera ciutat en habitants, això indica un fet constatable, Alacant té ciutats grans però en general la població està molt dispersa, i això té la seva conseqüència política i organitzativa, que si fem bé la nostra feina tindrem militància repartida per totes les comarques.

Òbviament, tampoc podem oblidar els factors en la base econòmica que, encara que comuns a tot l'Estat espanyol, també tenen les seves peculiaritats en la nostra província. L'interior d'Alacant pateix un dels aturs juvenils més alts de l'Estat, diverses de les nostres ciutats apareixen la llista de les més pobres del país, aquestes ciutats i pobles on indústria i economia submergida són pràcticament el mateix terme.
A més d'afegir que aquí, més que en cap altra banda, el sector serveis és predominant, amb la seva temporalitat i precarietat.

Per tot això, la Joventut Comunista de les comarques del sud del País Valencià es reunirà aquest diumenge dia 11 a la localitat d'Ibi, per debatre les que seran les seves tesis constitutives, i de les quals sortirà un comitè de caràcter intercomarcal que doti totes les cèl·lules de la província d'una línia política i una coordinació cada vegada més necessària, ja que el Comitè de País no pot seguir fent aquesta feina cèl·lula per cèl·lula.

Aquest diumenge conclourà el procés que porta obert més d'un mes: l'adaptació del nostre congrés a la realitat del nostre territori. Debatrem entre totes i tots les condicions materials de les nostres comarques, és a dir, les condicions objectives per a constituir aquest comitè, debatrem que caràcter i composició ha de tenir el comitè naixent, dins de l'únic mètode d'un Partit Comunista, que és el centralisme-democràtic i debatrem un mètode de finances que garanteixi la professionalització d'aquestes, no deixant que hi hagi cap territori que no tregui treball per manca de planificació o liquiditat.


Així doncs, no s'espera més d'aquest comitè intercomarcal si no que siga capaç d'articular la direcció política per a tota la Joventut combativa, que es millore el treball organitzatiu descarregant a País de tasques i que puguem abastar tots aquests territoris en què ja haurien estar els Col·lectius de Joves Comunistes, com poden ser Elx, Alcoi, Xávea, etc.


------------------------------------------------------------------

Hace apenas unos dos años se planteo por primera vez la creación de un comité de carácter intercomarcal en la provincia de Alicante, pero por aquel entonces la realidad era bien distinta. Solo existía militancia en Alicante ciudad, en la Universidad y un núcleo en el Mig Vinalopó, este último fue el que hizo plantearse esta necesidad. Finalmente se analizó que la realidad material era bastante pobre y que si se constituía el susodicho comité sería prácticamente el mismo que si se constituía uno a nivel de comarca de l’Alacantí. Por tanto, País controlaría ese núcleo hasta que se viera necesario el comité.

¿Qué ha cambiado entonces? Estos dos últimos años la Juventud Comunista ha venido creciendo o naciendo en algunas de las comarcas de Alicante, esto se debe a diversos factores, analizados en las tesis que se presentarán el día 11 en Ibi, entre los que podríamos destacar el gran trabajo realizado en la Universidad de Alicante que ha traído consigo nuevos militantes en la Vega Baja o en la Marina. Pero también son notables las características peculiares de nuestra provincia, siendo la cuarta provincia en número de habitantes, la capital es la décimo-primera ciudad en habitantes, esto indica un hecho constatable, Alicante tiene ciudades grandes pero en general la población está muy dispersa, y esto tiene su consecuencia política y organizativa, que si hacemos bien nuestro trabajo tendremos militancia repartida por todas las comarcas.

Obviamente, tampoco podemos olvidar los factores en la base económica que, aunque comunes en todo el Estado español, también tienen sus peculiaridades en nuestra provincia. El interior de Alicante sufre uno de los paros juveniles más altos del Estado, varias de nuestras ciudades aparecen la lista de las más pobres del país, esas ciudades y pueblos donde industria y economía sumergida son prácticamente el mismo término. Además de añadir que aquí, más que en ninguna otra parte, el sector servicios es predominante, con su temporalidad y precariedad.

Por todo esto, la Juventud Comunista de las comarcas del sur del País Valencià se reunirá este domingo día 11 en la localidad de Ibi, para debatir las que serán sus tesis constitutivas, y de las que saldrá un comité de carácter intercomarcal que dote a todas las células de la provincia de una línea política y una coordinación cada vez más necesaria, ya que el Comité de País no puede seguir haciendo este trabajo célula por célula.

Este domingo concluirá el proceso que lleva abierto más de un mes: la adaptación de nuestro congreso a la realidad de nuestro territorio. Debatiremos entre todas y todos las condiciones materiales de nuestras comarcas, es decir, las condiciones objetivas para constituir este comité, debatiremos que carácter y composición debe tener el comité naciente, dentro del único método de un Partido Comunista, que es el centralismo-democrático y debatiremos un método de finanzas que garantice la profesionalización de estas, no dejando que haya ningún territorio que no saque trabajo por falta de planificación o liquidez.

Así pues, no se espera más de este comité intercomarcal si no que sea capaz de articular la dirección política para toda la Juventud combativa, que se mejore el trabajo organizativo descargando a País de tareas y que podamos abarcar todos esos territorios en los que ya deberían estar los Colectivos de Jóvenes Comunistas, como pueden ser Elx, Alcoi, Xávea, etc.